Kompleksowa Ocena Geriatryczna

Starzenie się społeczeństw świata jest faktem niezaprzeczalnym. Pociąga ono za sobą konieczność zmian w sektorze ochrony zdrowia. Jednymi z najważniejszych cech opieki geriatrycznej są jej kompleksowość i holistyczność.

Opieka geriatryczna jest opieką holistyczną. Powinno się nią objąć pacjentów geriatrycznych, czyli wszystkich, którzy poza kryterium wieku, wykazują znaczne ryzyko pogorszenia sprawności. U chorych takich konieczne jest wykonanie kompleksowej oceny geriatrycznej.

Kompleksowa ocena geriatryczna, poza klasycznym badaniem podmiotowym i przedmiotowym, obejmuje zawsze analizę sprawności funkcjonalnej w zakresie
podstawowych i złożonych czynności życiowych. Kolejne jej elementy to ocena funkcji psychicznych ( badanie przesiewowe w kierunku depresji i otępienia ), ocena ryzyka upadków oraz niedożywienia. Kompleksowa Ocena Geriatryczna zawiera również badanie w kierunku występowania i natężenia bólu, a także bierze pod uwagę sytuację socjoekonomiczną chorego.

Użycie narzędzi KOG zdecydowanie zwiększa wykrywalność typowych dla starości zaburzeń.

Comments are closed.