Opis projektu

GABINETSENIORA to miejsce, gdzie możliwa jest kompleksowa ocena stanu zdrowia osób po 60 roku życia oraz leczenie i profilaktyka chorób występujących u osób starszych. Współpraca z lekarzami wielu specjalizacji, z pielęgniarkami specjalistkami opieki geriatrycznej, z psychologiem, rehabilitantem, dietety­kiem i psychodietetykiem pozwala na całościowe i holistyczne podejście do problemów zdrowotnych Seniorów.

GABINETSENIORA to nie jest zwykły gabinet geriatryczny. Poza diagnostyką i leczeniem schorzeń wieku podeszłego, współpraca z wykwalifikowanymi opiekunkami medycznymi oraz stosowanie teleopieki dają możliwość niesienia pomocy osobom starszym w ich śro­dowisku – w domu lub miejscu pobytu.

„Czas zdrowia – opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim” to projekt dofinansowany z Funduszy Unijnych, w ramach którego objętych zostanie kompleksowym wsparciem 30 osób w wieku powyżej 60 lat  ( zarówno kobiet jak i mężczyzn ) zamieszkałych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Całościowa opieka geriatryczna skierowana jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na podeszły wiek oraz niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Po zakwalifikowaniu się do projektu zostanie przeprowadzona Całościowa Ocena Geriatryczna ( COG ) pacjenta –  narzędzie diagnostyczne niezbędne do oceny sytuacji biopsychospołecznej Seniora. Obejmuje ona ocenę stanu czynnościowego, stanu zdrowia fizycznego, poziomu funkcji umysłowych oraz sytuacji socjalno -środowiskowej, wywiad i badanie lekarskie.

Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta z użyciem skali Barthel, ADL, IADL, Norton, Tinetti, testu TUG, testu 6 minutowego marszu. Zostanie również przeprowadzona ocena ryzyka upadku, ocena ryzyka złamania, kwestionariusz FRAX, ocena ryzyka niedoboru cholekalcyferolu, ocena wystąpienia hipotonii ortostatycznej i hipoglikemii poposiłkowej, ocena zagrożenia sarkopenią oraz zespołem kruchości (frailty syndrom) wraz z pomiarem siły mięśniowej z użyciem dynamometru oraz analizy składu ciała z wykorzystaniem analizatora impedancyjnego, ocena zagrożenia niedożywieniem wg skali SGA oraz MNSA, ocena przepływów przez tętnice szyjne za pomocą przenośnego aparatu do badania ultrasonograficznego z opcją Dopplera, elektrokardiogram za pomocą przenośnego aparatu EKG, badanie w kierunku zaburzeń rytmu serca oraz przewodzenia całodobowym rejestratorem holterowskim EKG, badanie ciśnienia tętniczego całodobowym rejestratorem RR, spirometria, przesiewowa ocena wzroku w tym test Amslera oraz tablice Snellena, przesiewowa ocena słuchu, ocena warunków socjalnych oraz mieszkalnych z uwzględnieniem tzw. zagrożeń środowiskowych, wywiad z rodziną lub opiekunem pacjenta.

Ocena stanu funkcji poznawczych pacjenta: skala GSD do oceny depresji; skala MMSE oraz Test Rysowania Zegara do oceny funkcji poznawczych a także inne testy oraz skale w zależności od uzyskanego wyniku.

Ocena ryzyka występowania wielkich problemów geriatrycznych: ocena zaburzeń nietrzymania moczu i stolca w tym badanie USG jamy brzusznej przenośnym aparatem; ocena zagrożenia wystąpienia odleżyn; zespoły uzależnienia od leków; zespoły jatrogenne oraz polipragmazja (wielolekowość). Badania antropometryczne tj: pomiar wzrostu; pomiar wagi ciała; BMI; analiza składu ciała; pomiary ciała.

Zostaną również wykonane badania laboratoryjne – morfologia z rozmazem, CRP, TSH, jonogram, kreatynina wraz z eGFR, poziom albumin surowicy, pO2, glukoza, witamina B12, witamina D3 oraz poziom cholesterolu.

W ramach projektu zaoferowana zostanie długoterminowa domowa opieka medyczna przez okres 10 tygodni w miejscu pobytu Seniora i zapewnione zostaną działania wpływające na poprawę stanu zdrowia osób starszych  – świadczone przez zespół specjalistów, w którego skład wchodzi lekarz geriatra, pielęgniarka specjalistka opieki geriatrycznej, psycholog, rehabilitant, dietety­k i psychodietetyk oraz opiekunka medyczna.
Całodobowe wsparcie Seniora oraz opiekunów zapewnione będzie przez objęcie teleopieką medyczną pacjenta,  z wykorzystaniem urządzeń posiadających czujnik upadku, lokalizator GPS, system „czerwonego guzika”, pozwalających na ocenę temperatury ciała, pomiar rytmu serca, monitorowanie przyjmowania leków oraz służących do telerehabilitacji.

Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla opiekunów osób starszych w zakresie opieki medycznej oraz profilaktyki zagrożeń pacjenta w wieku podeszłym. Na zakończenie okresu opieki wykonana zostanie ocena skuteczności podjętych działań.

Comments are closed.