Zasady naboru

Cel projektu :

Zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, pozwalające na ograniczenie liczby osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w latach 2016 -2017

Cele szczegółowe:
– rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi niesamodzielnymi, zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
– zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób starszych;
– poprawa stanu zdrowia osób starszych ( mierzona przy pomocy Całościowej Oceny Geriatrycznej ), która przełoży się na poprawę jakości życia;
– kompleksowe wsparcie opiekunów osób starszych, niesamodzielnych, w tym szkolenia z zakresu opieki medycznej i wsparcie psychologiczne.

GRUPA DOCELOWA

W ramach projektu objętych zostanie wsparciem 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat zarówno kobiet jak i mężczyzn zamieszkałych na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w województwie opolskim oraz 30 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(otoczenie pierwszej grupy) zamieszkałych na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego czyli razem 60 osób.

Grupą docelową są również faktyczni opiekunowie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zostaną objęte przedmiotowym projektem. Osoby te, z uwagi na chorobę, niesamodzielność osoby starszej ( rodzica, współmałżonka, krewnego) muszą zrezygnować z pracy zawodowej i w pełni poświęcić się opiece nad osobą niesamodzielną.

Grupa docelowa jest zgodna ze zdefiniowaną w SZOOP RPO WO 2014-2020 grupą docelową:

  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

oraz typem projektu wskazanym w SZOOP RPO WO 2014-2020 tj. „Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami”.

Podczas rekrutacji zostanie do projektu zakwalifikowanych pierwszych 30 osób spełniających wymogi oraz 30 faktycznych opiekunów.

Podczas rekrutacji do projektu zakwalifikowanych zostanie 18 kobiet 12 mężczyzn.

Minimum 19 osób z grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkujące w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Projekt będzie realizowany od 1.11.2016 do 30.06.2017, po tym okresie zostanie zapewniona trwałość projektu przez okres co najmniej równy długości trwania projektu. W okresie trwałości będą pobierane opłaty od pacjentów pokrywające wyłącznie koszty i nie generujące dochodu.

Zasady naboru
– projektem objęte zostaną osoby zamieszkujące powiat kędzierzyńsko – kozielski, powyżej 60 roku życia, spełniające kryteria zawarte w projekcie, w tym kwalifikujące się pod względem medycznym w oparciu o skale VES – 13 oraz Barthel ( 80 pkt i niżej ) oraz ich faktyczni opiekunowie ( skale dostępne na stronie Gabinetu Seniora ),
– zgłoszenia należy dokonać na adres kontakt@gabinetseniora.pl,
albo osobiście lub listownie ( data stempla pocztowego )

inforamcje-o-celach-i-zasadach-naboru

podając następujące dane:
1. imię nazwisko pacjenta zgłaszanego do projektu, adres zamieszkania pacjenta, informacje czy pacjent zamieszkuje w jednoosobowym gospodarstwie domowym, datę urodzenia, PESEL, telefon ( jeśli posiada ),
2. dane opiekuna faktycznego – imię nazwisko opiekuna pacjenta zgłaszanego do projektu, adres zamieszkania opiekuna, datę urodzenia, PESEL, telefon ( OBOWIĄZKOWE )
3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta oraz opiekuna
4. wypełnione skale VES – 13 oraz Barthel
– decyduje kolejność zgłoszeń
– w przypadku spełnienia wstępnego kryterium ostateczną kwalifikację przeprowadzi specjalista zakresu geriatrii
– realizacja projektu NIE MOŻE zastąpić opieki oraz usług medycznych finansowanych przez NFZ oraz inne instytucje
– po zakwalifikowaniu się pacjenta, pacjent oraz opiekun zostaną powiadomieni o przyjęciu do projektu i otrzymają dalsze informacje o realizacji projektu

Comments are closed.